top of page

【💁🏻‍♀️我地膠質最重係咩湯?】如果講到我地膠質最重👩🏻‍🍳、最滋潤皮膚嘅湯🧖🏻‍♀️,就不得不提紅棗黃耳燉花膠啦! 黃耳又叫做金耳🌼,係各種耳中最厚肉嘅一種,含有豐富果膠✨,可以加快皮膚嘅新層代謝、延緩皮膚衰老👶🏻,食咗之後冇咁客易出皺紋架👧🏻。 黃耳清補平和,有補腦嘅功效🧠,仲可以化痰止咳、清肺熱🗣、治療高血壓同神經衰弱,適合各位工作繁忙但又愛靚嘅女士食👩🏻‍⚕️👮🏻‍♀️👩🏻‍🎓👩🏻‍🏫。黃耳再加上我地嘅花膠,🍲連湯水都會變得有少許「杰」身,飲完之後仲會好痴嘴,咁多膠原皮膚想唔好都幾難。😉

0 則留言
bottom of page